Vítejte na stránkách s informacemi o plánované výstavbě Penny Marketu ve Starém Plzenci

30. 8. 2016    Referendum k možnosti omezení velikosti obchodního zařízení naproti škole se bude konat současně s volbami do krajských zastupitelstev 7. - 8. října 2016. Stránky k referendu jsou nyní umístěny na adrese http://referendumplzenec.cz/

20. 5. 2015    Přidání dalších odkazů do sekce Zprávy z tisku a TV. Počet odkazů se prakticky zdvojnásobil

18. 5. 2015
    Reakce na článek radního p. Hroudy z minulých Radyňských listů - vzhledem k jeho obvyklému překrucování pravdy jsem si sepsal jen lehký nástin toho, co vše v uvedeném článku není tak úplně pravda... A celý soupis by byl ještě podstatně delší... ;-)

Zda bude nákupní centrum fungovat i v létě – závisí na domluvě nájemce pana Půty a majitele pana Tetzeliho. Z vývoje situace jen mohu konstatovat, že kdyby se na prosincovém ZM nepostavila část zastupitelů a přítomných občanů proti, tak už byl nejspíš záměr schválen a ENAPO dostalo výpověď už mnohem dříve. Ostatně kladné vyjádření EIA měl investor už v listopadu a žádost na kácení stromů dorazila na MěÚ už v únoru, a v plánu výstavby Penny to bylo na rok 2015… Takže tady je první překrucování informací pana Hroudy – přípravný výbor referenda a s ním cca 950 občanů je proto, aby o výstavbě Penny rozhodli samotní občané (a nejspíše tedy stojí o zachování stávajícího ENAPA). Ale do jednání mezi podnikateli můžeme težko zasahovat… Tam nějaké možnosti má jen vedení města…

Vtip "Z rodné hroudy" vznikl jako reakce na vyjádření pana Hroudy na únorovém zastupitelstvu, že místo ENAPA může být i autosalon... Tedy podstatně dříve, než se objevila informace  o podání výpovědi.  To je jen další demagogie pana radního...

Jak může někdo tvrdit, že nákupní centrum stoprocentně končí, pokud není majitel nemovistosti nebo nájemce? A že nemá více informací? Takovéto šíření poplašných zpráv opravdu ukazuje kulturu našich radních… Na posledním ZM zaznělo tvrzení, že nájemce dostal výpověď z důvodu nezaplacených pohledávek, což ale komentovala vedoucí prodejny slovy, že pohledávky platí všechny a že to není poprvé, co takto dostali výpověď – vždy se pak museli domlouvat na vyšším nájmu… Takže o objektivitě informací pana radního se také nedá moc mluvit… Protože informací má více, ale úmyslně je zatajuje?

Jestli šlo na zastupitelstvu 9.2. někomu o spolupráci s panem Půtou, tak možná tak občanům. Pan Tetzeli řekl, že to chce prodat a pan Půta že nabídl málo. A jak může někdo chtít spolupracovat s nájemcem a zároveň mu prodávat střechu nad hlavou? Tady logika dost pokulhává.... Kromě toho to na tomto ZM vypadalo, že Penny Market ani tak nestaví zástupce Penny a pan Tetzeli, jako spíše paní starostka a pan Hrouda – alespoň podle jejich slovních útoků na pana Půtu a další odpůrce výstavby supermarketu. Protože dotazy, kde pan Půta platí daně, zda vůbec a podobně mi přišly už dost za hranou, zejména ze strany vedení města…

 Povídání o budoucím vyjednávání je take pěkná pohádka. Pokud se několik zastupitelů zeptá investora, zda je ochoten projekt nějak upravit a on pokaždé odpoví, že v žádném případě, tak začít vyjednáváním schválením záměru za stávajícího projektu znamená si vpodstatě zrušit jakýkoliv vyjednávací prostor. Navíc zde se v rámci záměru schválila většina parametrů, takže se manévrovací prostor zmenšil na minimum. Se schváleným záměrem si investor může oběhat všechna povolení a pak přijít s původním projektem – a o čem se pak bude vyjednávat? Že se má vrátit na začátek? Tak ještě tu o Červené karkulce. Tvrdé vyjednávaní vždy začíná větou: Za těchto podmínek rozhodně ne. Což pan radní jako podnikatel zajisté moc dobře ví. Takže jeho neustálé omílání toho, že chtěli vyjednávat až poté je také pěkný nesmysl...

 Co se týká nejednoznačnosti otázky referenda – ta je naopak dost jednoznačná. Na konzultaci ohledně referenda jsme kontaktovali dvě protikorupční neziskové organizace a jejich právní oddělení. A jak Frank Bold, tak Transparency International otázku shledali správnou a jednoznačnou. Nebo je snad pan radní chytřejší než erudovaní právníci protikorupčních organizací? Otázka je položena tak, aby byla jednoznačná. To že je složitější je důsledek toho, že se dost často zastupitelé obcí snaží obcházet občany a jejich vůli vyjádřenou v referendech… My máme tedy dvě vyjádření právníků o tom, že je otázka vpořádku – a kde má nějaké právní vyjádření pan Hrouda?

 A co se týká odpovědnosti za další vyjednávání budoucnosti nákupního centra – odpovědnost je stále na vedení města. Přípravný výbor pouze shromažďuje podpisy a podává návrh na uspořádání místního referenda v případě nespokojenosti občanů s konáním zastupitelů (a ještě je zákonem omezeno, za jakých podmínek). V demokratických společnostech je už samotné získání těchto podpisů dost výrazným signálem pro volené zastupitele, že něco dělají špatně… Akorát v Plzenci to asi neplatí…

 Co se týká arogance – mě docela arogantní přišlo spíše vystoupení pana radního, kdy prohlásil, že by chtěl odpůrce Penny marketu postavit ke zdi. A take rozdávání výpovědí prodavačkám Enapa v době, kdy ještě panu Půtovi možná ani nedorazila oficiální výpověď mi nepřišlo zrovna normální… Zato podání návrhu na uspořádání místího referenda už prý arogantní je?

 A možná ještě poslední poznámka k trumfům – původně mělo všechny na své straně město, protože bez jeho souhlasu tam nikdo nic jiného nepostaví… A na tom se nic nezměnilo. Akorát by se vedení města nesmělo chovat tak, že to občas vypadá, že hraje spíše za investora, než za vlastní občany a voliče.

 Takže když to shrnu, jediná reakce na nespokojenost občanů s chováním vedení města v kauze Penny Market je ta, že budou i nadále napadáni všichni, kdo budou vyjadřovat jakékoliv nesouhlasné stanovisko. A někteří členové rady města budou nejpíše i nadále překrucovat údaje…  A možná je ještě vydávat za jediné objektivní... ;-)6. 5. 2015
    Přidány odkazy do stránky Zkušenosti odjinud


5. 5. 2015
    MěÚ Starý Plzenec po doplnění uznal návrh na konání místního referenda za bezvadný, takže by měl být předložen k projednání na dalším zasedání zastupitelstva města. Scan úředního dopisu zde.


27. 4. 2015
    V pondělí 20. dubna bylo podáno doplnění návrhu na vyhlášení referenda na MěÚ Starý Plzenec. Byli přidány i další podpisy. Celkem tak s konáním referenda vyjádřilo souhlas cca 950 občanů Starého Plzence. Neuvěřitelné množství platných podpisů se nasbíralo za nečekaně krátkou dobu díky samotné aktivitě občanů Starého Plzence. Takový zájem občanů o dění ve svém městě je skutečně dobrou zprávou. Sběr podpisů je tedy úspěšně ukončen, o dalším vývoji Vás bude přípravný výbor dále informovat.

Do odkazů přidán článek Nejkrásnější je Billa v Litomyšli. Tragédií je Palladium v Praze - o "kvalitě" architektury obchodních domů.

17. 4. 2015   
Doplnění návrhu bylo zkonzultováno s právníky a je připraveno k podání. Vzhledem k zaneprázdněnosti členů přípravného výboru
dojde k podání nakonec až v pondělí 20. dubna (lhůta je do 30. dubna).
 

9. 4. 2015   
Návrh na uspořádání referenda se nyní vyvíjí standardní cestou. V úterý 7. dubna, tedy v zákonné lhůtě,  jsme byli městským úřadem Starého Plzence vyzváni k doplnění návrhu na uspořádání referenda. Návrh na konání místního referenda doplníme městskému úřadu do 17.4.2015, rovněž v požadované lhůtě. Pro občany Starého Plzence je důležitá především informace, že hlavní náležitost - dostatečné množství podpisů - byla městským úřadem akceptována bez námitek. Neuvěřitelné množství platných podpisů se tak nasbíralo hned napoprvé, navíc za nečekaně krátkou dobu díky samotné aktivitě občanů Starého Plzence. Sběr podpisů je tedy úspěšně ukončen, o dalším vývoji Vás bude přípravný výbor dále informovat.

2. 4. 2015    
Otázku referenda jsme pro jistotu ještě jednou konzultovali s
Transparency International – Česká republika, o. p. s., přikládáme jejich vyjádření:

Ohledně položené otázky: "Je referendová otázka řádně položená?"

Platí, že omezení při pokládání otázky jsou následující:

I.            Otázka musí spadat do samostatné působnosti obce (§6 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, dále „ZoMR“)
II.            Otázka zároveň nesmí být mezi výjimkami k § 6 ZoMR, viz § 7 ZoMR:
Místní referendum nelze konat:
a) o místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města,
b) o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání,
c) o volbě a odvolání starosty nebo primátora územně nečleněného statutárního města (dále jen "starosta obce"), primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy (dále jen "primátor"), místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části (dále jen "rada obce"), členů rady statutárního města a hlavního města Prahy (dále jen "rada statutárního města") a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města,
 d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,
f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, nebo
g) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce,
h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

III.            Otázka musí být položená jednoznačně a měla by na ni být jasná odpověď ANO/NE (§8(3) ZoMR).

IV.            Dle nálezu Ústavního soudu je nepřípustné referendum o referendu.

Nyní tedy aplikuji tyto pravidla na váš konkrétní případ.

      I.            To, že otázka stavby obchodního centra spadá, do samostatné působnosti obce, může vyplývat ze dvou zákonů.

a.       V prvním případě půjde o situaci, kdy pozemek, na kterém má být postaveno obchodní centrum, je ve vlastnictví obce. V tomto případě zastupitelstvo rozhoduje o jeho prodeji či pronájmu. Tato pravomoc vyplývá ze zákona č.128/2000Sb., zákon o obcích (dále „ZO“) a to z § 85 a), kde je uvedeno, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí. O uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce pak zpravidla rozhoduje rada obce a to na základě § 102(2)m). Je však třeba upozornit, že rada obce může tuto pravomoc delegovat na obecní úřad nebo příspěvkové organizaci obce.
 
b.      V případě, že obchod má stát na pozemcích soukromých pak pouze existuje možnost, uplatnit za město negativní stanovisko v územním řízení - § 85 odst. 1 písm. b), 89 odst. 1, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
 
V tomto případě tedy platí, že otázka spadá do samostatné působnosti obce.
 
      II.            Předmětná otázka není ani mezi výjimkami uvedenými v § 7 ZoMR, ale pro předejití námitek je třeba upozornit, že § 7 e) ZoMR , tj. případ, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení, se vztahuje pouze na řízení, ve kterém obec rozhoduje v samostatné působnosti, např. o některých přestupcích nebo o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Naopak nebrání konání místního referenda, pokud se rozhodování obce v samostatné působnosti doplňuje s řízením, které do samostatné působnosti nespadá (srov. nález Ústavního soudu č. I. ÚS 101/05). I toto je sice limitováno (např. při rozhodování o územním plánu), ale vašeho případu se to netýká.

    III.            Vámi položená otázka je dostatečně srozumitelná, zároveň určitá a použitá terminologie nezavdává pochyby o jasnosti záměru referenda. Tato podmínka je také splněna.

    IV.            I zde není pochyb o tom, že referendum směřuje přímo k dané otázce.
 
Na základě výše zmíněného tedy souhlasím s tím, že položená otázka je v souladu se zákonem. Pro více informací k této problematice mohu navíc odkázat na naší publikaci: http://www.transparency.cz/mistni-referendum/
 

27. 3. 2015   
Přidány nové odkazy v sekci Zprávy z tisku a TV -
Malé obchody jsou oblíbenější než supermarkety

26. 3. 2015   
V pondělí 23. března byl podán návrh na vyhlášení referenda na MěÚ Starý Plzenec. Celkem 892 občanů Starého Plzence vyjádřilo svůj souhlas s konáním referenda! Tento počet je více než dostačující pro vyhlášení referenda. Podpisy se sbírají i nadále pro případné doplňování, děkujeme za Vaši podporu.

Na stránku s odkazy z tisku byly přidány články z tohoto týdne.

23. 3. 2015   
Dnes od 17. hodin se koná v sále Lidového domu další zasedání  Zastupitelstva města. Takže se bude probírat minulé nezákonné usnesení týkající se směny pozemků pro Penny Market. Možná bude vysvětlen i následný pokus o zfalšování usnesení... Každopádně diskuse bude asi zajímavá, rada města k tomu doporučuje následující:

RM doporučuje, aby Zastupitelstvo města Starý Plzenec znovu projednalo a znovu hlasovalo o záměru směny pozemků v majetku města v souvislosti se zamýšlenou výstavbou provozovny Penny market, nebo aby po přezkoumání zákonných podmínek vyhlášení místního referenda a posouzení předpokládaných výdajů a časové náročnosti přijalo usnesení o tom, že citovaný záměr směny pozemků, resp. výstavba provozovny Penny market, bude předmětem vyhlášení místního referenda

Ale návrh usnesení v podkladech zastupitelům jako obvykle chybí, takže se jen můžeme dohadovat, s jakou variantou vedení města dorazí tentokrát...
20.3.2015
    K dnešnímu dni již 700 občanů vyjádřilo svůj souhlas s konáním  referenda. Velmi si vážíme Vaší podpory. Pokud máte možnost oslovte další občany, sousedy, známé, informujte je o tom, co se děje. Dejte jim odkaz na tyto stránky a řekněte jim, že v referendu můžou vyjádřit zcela svobodně svůj názor pro nebo proti.


REFERENDUM

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke skutečnosti, že nesouhlasíme s výstavbou supermarketu naproti základní škole při Radyňské ulici ve Starém Plzenci, usilujeme o vyhlášení místního referenda. Aby město vyhlásilo referendum je třeba cca 809 podpisů oprávněných voličů s trvalým bydlištěm ve Starém Plzenci. Argumenty zastupitelů hlasujících pro směnu pozemků nám přijdou převážně jako  neuvážené  a neopodstatněné (argumentace typu, že zvýšení dopravní zátěže a vybudování nového vjezdu povede k zvýšení bezpečnosti dopravy, že stávající objekt má být prodán, zdemolován, že zde vznikne autosalon, energetická náročnost budovy nebo srovnávání sortimentu Enapo x Penny). Naopak se domníváme, že pokud si město nechalo zpracovat dokument pro rozvoj města „Vize rozvoje města Starý Plzenec a Sedlec“ mělo by se snažit tento dokument prosazovat. Zvýšení dopravní zátěže v ulici Radyňská a vybudování vjezdu naopak povede k snížení dopravní bezpečnosti a to zejména u chodců (dětí). Výstavbou supermarketu ve středu města navíc dojde k ohrožení existence malých živnostníků, což může mít negativní dopad na vzhled a rozvoj historického centra města. Co by pro město mělo být důležitější? Prospěch soukromého subjektu, nebo vzhled, rozvoj a bezpečnost města, zejména pak dětí?

Trend výstavby supermarketů v Evropě je jasný - výstavba na okraji města, mimo historické centrum. I ve Starém Plzenci by se dle územního plánu dalo najít vhodné místo. Snaha většiny měst je zklidnit a co nejvíce omezit dopravu před všemi typy škol.

Prosíme všechny občany včetně těch, kteří se stavbou souhlasí, aby svými podpisy podpořili vyhlášení místního referenda a umožnili, aby o této důležité otázce rozhodli přímo obyvatelé Starého Plzence a Sedlce.

Ohledně přípravy místního referenda spolupracujeme s právní kanceláří Frank Bold (dříve Ekologický právní servis). 

Místa, kde je možné podepsat podpisové listiny (jsou prùběžně doplňována):
u členů přípravného výboru,
prodejna Enapo - Nerudova ulice, 
novinový stánek - Masarykovo náměstí (naproti škole), 
prodejna pekařství - Masarykovo náměstí, 
prodejna řeznictví (Uzeniny ze statku) - ulice Svatopluka Čecha, 
Potraviny HM PLUS - Máchova ulice, 
Veterinární ordinace StarVet - Havlíčkova ulice,

Bowling club - Nerudova ulice, 
potraviny Máchova ulice, 
stavebniny Libušín, 
papírnictví Na Růžku,
textil Mauri,
COOP, 
pekařství v Sedlci

Nové informace budou rychleji zveřejňovány na facebookových stránkách  https://www.facebook.com/referendumstaryplzenec

Podpisové archy k referendu ve formátu PDF je možné stáhnout zde.  

Plakátek podpisového místa je možné stáhnout zde.

Děkujeme za podporu

Za přípravný výbor: Ing. Jan Kotora, Ing. Vít Soušek, Ing. Jiří Šimána


Informace o plánované výstavbě Penny Marketu ve Starém Plzenci

Vzhledem k tomu, že Rada města Starý Plzenec více než měsíc ignorovala usnesení Zastupitelstva o zveřejnění veškerých dostupných materiálů ohledně záměru výstavby Penny Marketu ve Starém Plzenci, bude snaha na těchto stránkách zveřejňovat veškeré údaje, které se podaří získat. (V době vzniku těchto stránek nebylo kde se k těmto materiálům dostat, nyní už jsou částečně k nalezení na stránkách Starého Plzence. Přibývají tam postupně a pro jistotu bez datumů, aby nebylo vidět, že jsou narychlo doplňovány před jednáním zastupitelstva...)
 
Původně zde byly umístěny jen materiály, které byly dodány jednotlivým zastupitelům před poslední schůzí Zastupitelstva. Ale postupně se daří získávat i další. Jsou umístěny v odstavci Další podklady. Nejzajímavější je získaný pohled z VIZE města.
Jinak zajímavé informace a odkazy na články z tisku je možné najít na facebooku Můj Plzenec.

Pokud byste chtěli svůj názor říci zastupitelům osobně, tak další zasedání Zastupitelstva města se koná 9. února 2015 od 17. hodin. Vzhledem k tomu, že to není tak dávno, co byly volby, tak doporučuji přijít i z toho důvodu, abyste viděli, koho jste si to vlastně zvolili. Pozor, můžete být i dost výrazně zklamáni... ;-)

Výhrady proti záměru:
1. Naprosto nulová komunikace vedení města s občany o tom, jaký mají na věc názor. (Již se trochu vylepšilo, diskuse je zde)
2. Již tak složitá dopravní situace přímo před školou by nejspíše narostla nad únosnou mez. Opravdu chceme čekat na to, až tam kamion se zásobami někoho přejede? (Na velmi krátkém úseku přechod pro chodce, autobusová zastávka a vjezd na parkoviště - to by snad dopravní policie ani nemohla povolit)
3. Došlo by nejspíše k zavření většiny malých krámků v centru města
4. Dopis, který byl projednáván na Zastupitelstvu mluví o směně pozemků. Ale z ofocených náčrtů níže je vidět, že by město za plochy s veřejnou zelení dostalo zpět jen podstatně menší část pozemků, na kterých by navíc bylo umístěno parkoviště Penny Marketu. Skvělý tah od Penny, město by pak muselo na své náklady v zimě uklízet sníh a udržovat část parkoviště. V každém rozumném městě by takovouto nabídku rovnou zahodili do koše.
5. Hluk z parkoviště a zvýšeného provozu před školou by měl negativní vliv na výuku. Na jednání Zastupitelstva kromě jiného zaznělo, že učitelky ve třídách již teď skoro nemohou větrat z důvodu hluku dopravy před školou - to by se ještě podstatně zhoršilo
6. Blízkost náměstí - aktuální nákupní centrum je alespoň trochu odděleno stromy, které by při stavbě Penny Marketu musely být vykáceny pro plánovanou stavbu parkoviště.
7. Naprostý rozpor se zpracovanou studií VIZE města - mimochodem tento dokument je moc pěkný, což je asi důvod toho, proč se nám ho vedení města snaží utajit. To, co je dáno na stránkách města jako že Penny souhlasí s vizí, je pěkný paskvil...

Pozitiva záměru:
Zatím jsem žádná nezaznamenal. V diskusi na stránkách města jsem zaznamenal pozitiva k supermarketu ve větším výběru. Ale vzhledem k tomu, že jsem občas donucen nakupovat v malých venkovských  supermarketech srovnatelné velikosti, tak mi nepřijde, že by měly lepší výběr, než současné nákupní centrum. Naopak jsem zaznamenal reakce, že s novým supermarketem by to mohlo být spíš mnohem horší..
Další  připomínka byla ohledně prodejních cen - ale vzhledem k tomu, že nakupuji v různých supermarketech včetně Penny, tak jsem si v poslední době nevšiml nějakých výrazných cenových rozdílů v ceně většího nákupu. Někdo má něco levnější, někdo něco dražší. Takže průměrný nákup vyjde ve většině supermarketů dost podobně, pokud člověk necílí přímo na věci v akci. A ty pro změnu dost často nejsou k dostání...
A poslední zážitek s nákupem v Penny mám takový, že sýr s trvanlivostí deklarovanou do 24.1. a kupovaný 21.1. zplesnivěl v ledničce už 23.1. A při rozbalení balíčku jsme potkali cedulku s datumem spotřeby do 10.1. - krásná ukázka toho, jak "poctivý" obchodník chce přijít do Plzence. Tohle se mi zatím nikdy v žádném obchodě v Plzenci nestalo. 

Obvyklý postup investora při pokusu o výstavbu
Se stávajícím majitelem nemovitosti se sepíše smlouva o smlouvě budoucí kupní s podmínkou, že se samotná kupní smlouva sepíše teprve poté, co se podaří:
a) získat případné chybějící nemovitosti
b) přesvědčit vedení města, aby se záměrem souhlasilo, případně upravilo územní plán a další dokumentace do souladu se záměrem výstavby
c) získat povolení pro demolici, kácení stromů na nemovitosti, studii EIA, případně další povolení
No a přidá se tam ještě dokdy je původní majitel nemovitosti vázán touto smlouvou a jaké mu hrozí sankce, pokud by to porušil.
Takže ze strany investora se nejedná vpodstatě o žádné riziko, pokud se záměr směny na zastupitelstvu zamítne, tak tedy půjde o dům (město dál) a nic se nezmění. A současný majitel tam bude stále mít současného nájemníka, protože nemovitost bez nájemníka nevynáší, ale prodělává. (Je pravda, že si tam nájemníka může vzít i jiného. Ale pokud by Penny nevynášelo, tak by klidně mohlo také za rok zavřít...)


Získané podklady z prosincového jednání zastupitelstva:
Podkladový materilál pro jednání Zastupitelstva města Starého Plzence dne 15.12.2014
1. strana dopisu od A+R s. r.o.
2. strana dopisu od A+R s. r.o.
Situační výkres - majetkové poměry před směnou
Situační výkres - majetkové poměry po směně
Celkový situační výkres
Stavebně-technické řešení
Vnější pohledy

Další podklady:
VIZE města od architektů
To, co vedení města vydává za VIZI
Opravdu jsou občané blbci - aneb srovnání vizí a reality...
Článek o supermarketech - doporučuji přečíst
Proč chce Penny Market zrovna k náměstí


Pokud by sem někdo chtěl přispět nějakými dalšími informacemi, je možno napsat na js9(zavináč)post.cz
A děkuji všem, kteří mě už teď zásobují materiály a omlouvám se, že to nestíhám zpracovávat...

Jiří Šimána
WWW počítadlo - statistiky návštěvnosti stránek

Datum poslední aktualizace stránek: 30. srpna 2016